Anayasal Güvenceye Alınmış İnkılap Kanunları

ANAYASAL GÜVENCEYE ALINMIŞ İNKILAP KANUNLARI

1- Tevhid-i Tedrisat Kanunu
2- Şapka İktisası Hakkında Kanun
3- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Birtakım Unvanların İlgasına Dair Kanun
4- Evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası
5- Beynelminel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
6- Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7- Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılacağına Dair Kanun
8- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

Önemli: İnkılap kanunları değiştirilebilir. Ancak diğer kanunlar gibi def’i yoluyla Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez ve Anayasa Mahkemesi’nce iptallerine karar verilemez.