Hukuk Devletinin İlkeleri

Hukuk devletinde olmazsa olmaz bazı ilke ve esaslar bulunmaktadır. Bu ilkelerden birinin olmaması durumunda hukuk devletinin işleyişi sekteye uğrar. Bu ilkeler şunlardır;

1- Kuvvetler ayrılığı ve demokratik rejim
2- Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması ve ancak kanunla sınırlandırılabilmesi
3- Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
4- Yürütme ve idarenin işlemlerinin yargısal denetimi
5- Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi
6- Kanuni idare
7- Hukukun genel ilkelerinin geçerliliği
8- Kanun önünde eşitlik ilkesi
9- Bireylerin hukuki güvenliğinin sağlanması
10- Devlet faaliyetlerinin belirliliği
11- İdarenin mali sorumluluğu
12- Adil yargılanma hakkı, herkesin hak arama özgürlüğüne sahip olması
13- Kanuni hakim güvencesinin sağlanmış olması