Meclis Hükümeti Sistemi

Konvansiyonel Sistem olarak da bilinen meclis hükümeti sistemi yasama ve yürütmenin yasama organında toplandığı bir hükümet sistemidir.

Meclis Sisteminin Özellikleri

* Meclis hükümeti, seçimle oluşmuş meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır.
* Kuvvetler birliği söz konusudur.
* Meclis hükümeti sisteminde yasama organının, aldığı kararları tatbik etmesi mümkün olmadığı için ayrı bir yürütme organının varlığı zorunludur. Meclis, kendi içinden oluşturduğu bir hükümet (kurul) aracılığıyla yürütme fonksiyonunu icra eder. Yasama organı bu kurul üyeleri olan bakanları meclis içindeki milletvekillerinden tek tek seçmek suretiyle oluşturur. Kurulun başında devlet başkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmiş bir başbakan YOKTUR.

* Meclis tarafından oluşturulan yürütme organı, görevlerini yine meclis adına icra eder. Yani yürütme organı yasamanın adeta bir memuru gibidir. Meclis istediği zaman yürütme organını feshedebilirken yürütmenin meclisi dağıtma ya da feshetme yetkisi bulunmaz.* Meclis hükümeti sisteminde muhalefet kurumu bulunmadığı için meclisteki bütün siyasal gruplar yürütme içinde temsil imkanına sahiptirler. Dolayısıyla meclis hükümeti sisteminde yürütme farklı grupların temsilcilerinden oluşan heterojen bir niteliğe sahiptir.
* Meclis hükümeti sisteminde yürütme organı üyelerinin meclise karşı kolektif (müşterek) sorumluluğu yoktur. Her bakanın bireysel sorumluluğu söz konusudur.
* Meclis hükümeti sisteminde bir devlet başkanlığı makamı YOKTUR.
* Meclis hükümeti sistemini günümüzde saf şekliyle olmasa da uygulayan tek demokratik devlet İsviçre’dir. Türkiye’de 1921 Anayasası döneminde uygulanmıştır. O dönemde İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla yargı yetkisinin de TBMM’ye ait olduğu kabul edilir.