Negatif Statü Hakları

Negatif statü hakları – Kişinin Hakları ve Ödevleri: Bu hak ve hürriyetler devlete karışmama, gölge etmeme, müdahalede bulunmama suretiyle negatif  tutum ve ödev yükler.

Negatif statü hakları 1876, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının tamamında düzenlenmiştir. Negatif statü hakları yalnızca 1921 Anayasasında düzenlenmemiştir.

Negatif Statü Hakları

1- Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
2- Zorla çalıştırma yasağı
3- Kişi hürriyeti ve güvenliği
4- Özel hayatın gizliliği
5- Konut dokunulmazlığı
6- Haberleşme hürriyeti
7- Yerleşme ve seyahat hürriyeti
8- Din ve vicdan hürriyeti
9- Düşünce kanaat hürriyeti
10- Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
11- Bilim ve sanat hürriyeti
12- Basın hürriyeti
13- Süreli ve süresiz yayın hakkı
14- Basın araçlarının korunması
15- Kamu tüzel kişilerin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
16- Düzeltme ve cevap hakkı
17- Dernek kurma hürriyeti
18- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
19- Mülkiyet hakkı
20- Hak arama hürriyeti
21- Kanuni hakim güvencesi
22- Suç ve cezalara ilişkin esaslar
23- İspat hakkı
24- Temel hak ve hürriyetlerin korunması