Sınırlı Ehliyetli

Kendisine yasal danışman atanan kişiye sınırlı ehliyetli denmektedir. Sınırlı ehliyetliler tıpkı tam ehliyetliler gibi ayırt etme gücüne sahip, ergin, kısıtlı olmayan kişilerdir. Dolayısıyla sınırlı ehliyetlilerin kural olarak hukuki işlem yapma ehliyetleri vardır. Ancak bu kişiler kanunda belirtilen hukuki işlemleri yapabilmek için yasal danışmana danışmak zorundadırlar.

Sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olduklarından gerçekleştirdikleri haksız fiillerden mutlak sorumludurlar.

Evli kişilerin sınırlı ehliyetli olup olmadıklarıysa tartışma konusudur. Çünkü kanun bazı hukuki işlemlerde diğer eşin rızasını aramaktadır. Örneğin kefalet sözleşmesinde veya aile konutu üzerinde tasarruf işlemi gerçekleştirebilmek için diğer eşin de rızası gerekmektedir. Ancak sonuç olarak bir kişinin evli olması diğer eşin onun yasal danışmanı olduğu anlamına gelmez.

Sınırlı ehliyetlilere aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:
1- Dava açma ve sulh olma
2- Taşınmazların alımı, satımı, rehni ve bunlar üzerinde ayni hak kurulması
3- Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehni
4- Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri
5- Ödün verme ve alma
6- Anaparayı alma
7- Bağışlama
8- Kambiyo taahhüdü altına girme
9- Kefil olma