Sosyal Devletin Amaç ve Araçları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez maddeleri arasında yer alan “Sosyal Devlet” ilkesinin amaç ve araçları şunlardır;

SOSYAL DEVLETİN AMAÇLARI

1- Bireylerin sosyal güvenliğinin sağlanması
2- Sosyal adalet ve sosyal barışın sağlanması
3- Milli gelirin arttırılması ve milli gelirin adil dağılımının sağlanması
4- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların korunması ve insanca yaşaması
5- Emek-sermaye dengesinin kurulması
6- İşsizliğin önlenmesi
7- Herkesin insan onuruna yakışır asgari yaşam düzeyinin sağlanması
8- Toplumsal ve ekonomik sınıf ayrımlarının yumuşatılması, toplumsal dengenin sağlanması, fırsat eşitliğinin sağlanması

SOSYAL DEVLETİN ARAÇLARI

1- Herkesin insan onuruna yakışır asgari yaşam düzeyinin sağlanması için herkese sosyal hakların tanınması ve tedbirlerin alınması
2- Gelir eşitsizliğini azaltmayı amaçlayan bir vergi politikasının uygulanması
3- Kamulaştırma ve devletleştirme
4- Planlama