Verginin Yansıması

Ödenen verginin kısmen veya tamamen bir başkasına aktarılmasıdır. Verginin yansıma aşamaları Ödeme-Vurgu-Aktarma-Yerleşmedir.

İleriye doğru yansıma: Verginin tüketicilere aktarılmasıdır. İleriye doğru yansımanın başarılı olabilmesi için ekmek, akaryakıt gibi talep esnekliği düşük mallara uygulanmasıdır.

Geriye doğru yansıma: Verginin üretim faktörlerine aktarılmasını ifade eder. Geriye doğru yansıma, vergi konulan malın arz esnekliğiyle ilgilidir.

***Malın talep esnekliği düşükse vergi tüketiciye daha kolay yansırken arz esnekliği daha düşükse üreticiye daha kolay yansır. 

Çapraz yansıma: Bir malın üzerine konulan verginin başka bir malın fiyatını yükselterek tüketicilere transferine çapraz yansıma denir.

Diferansiyel yansıma: Bir verginin kaldırıp yerine başka bir verginin konulmasının gelir dağılımı ve ekonomi üzerindeki etkisini ifade eder. Diferansiyel yansımada vergi mükellef grubu değişir.

Kanuni yansıma: Verginin kime yansıyacağının kanunla önceden belirlenmesidir. Örneğin KDV kanunu, bu vergilerin satışı yapılan malın fiyatına eklenerek alıcılara devrini öngörür.

Fiili yansıma: Kanunlarda öngörülmemesine rağmen ödenen verginin yükümlüsü tarafından piyasa koşullarından yararlanmak suretiyle bir başkasına devrini ifade eder. Örneğin gümrük vergisinde ithalatçı vergilenirken, ithalatçı ödediği gümrük vergisini ithal malın fiyatını attırarak tüketicilere devredebilir.

Mutlak yansıma: Vergi oranlarındaki bir değişikliğin ekonomi ve gelir dağılımı üzerindeki etkisini ifade eder.